اساسنامه مرکز

 

«اساسنامه مرکز تحقیقات علوم دارویی»

 

به نام خدا

معرفی

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور درزمینه علوم دارویی، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی وابسته به دانشکده داروسازی  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که «مرکز تحقیقات علوم دارویی» خوانده میشود تأسیس شده است.

 

اهداف

1-    کمک درمسأله یابی، حل مسائل وتنگناهای کشوردرزمینه های مختلف دارویی وارتقاء سطح علمی در گرایشهای تخصصی داروسازی ازطریق فعالیتهای پژوهشی .

2-     همکاری بامراکزآموزش عالی، موسسات پژوهشی وسازمانهای اجرائی کشور دررشته های فوق الذکر.

3-    همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران.

تاریخچه

پیشنهاد تاسیس این مرکزبرای نخستین بار در تابستان سال 1390 مطرح گردید. با پیگیریهای معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و دانشکده داروسازی، موافقت اولیه جهت راه اندازی این مرکز در سال 1391 توسط وزارت متبوع صادر گردید.

 

استراتژی

1-     انجام طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی وتوسعه ای در گرایشهای تخصصی داروسازی.

2-     انجام خدمات مشاوره ی علمی- تحقیقاتی درارتباط با برنامه های تحقیقاتی موردنظر.

3-     فراهم آوردن امکانات لازم ومتناسب با برنامه ها وطرح های تحقیقاتی مربوطه.

4-     بررسی، شناسایی ورفع نیازهای تحقیقاتی بخش های تولیدی، خدماتی و اجرایی.

5-ایجادارتباط فعال وسازنده با سایرموسسات وجوامع علمی وپژوهشی درداخل وخارج ازکشور از طریق‌برگزاری گردهمایی های علمی، مبادله ی محقق ویا اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک جهت دستیابی هرچه بیشتربه علوم وتکنولوژی جدید درزمینه های مرتبط بااهداف وسیاست های مرکز تحقیقات.

 

اطلاعات اعضا- ارکان

ارکان مرکز تحقیقات علوم دارویی عبارتنداز :

 

الف : شورای عالی مرکز

اعضای شورای عالی این مرکز با وظایف تکلیف شده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه عبارتند از : 

 1. رئیس دانشگاه. 

 2.  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 

 3.  رئیس مرکز 

 4.سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز که با پیشنهاد رییس مرکز و تایید رییس دانشگاه برای مدت سه سال منصوب می شوند.

ب : رئیس مرکز تحقیقات

رئیس مرکز تحقیقات(که با حکم رئیس دانشگاه منصوب می شود)، رئیس یا سرپرست وقت دانشکده داروسازی کرمانشاه خواهد بود.

 

پ : شورای پژوهشی

در مرکز تحقیقات علوم دارویی ، شورای پژوهشی با حضور اعضایی به شرح ذیل جهت تصویب طرحهای پژوهشی و انجام وظایف تکلیفی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تشکیل می شود :

1-      معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه.

2-      معاون غذا و دارو دانشگاه .

3-      رئیس مرکز تحقیقات.

4-      شش نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده داروسازی و/یا مرکز تحقیقات علومدارویی(رؤسای آزمایشگاههای تحقیقاتی مرکز در صورت تاسیس).

5-      اعضای هیات موسس مرکز.

تبصره1: اعضای بند چهارم به پیشنهاد رئیس مرکز تحقیقات وبا حکم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برای مدت دوسال منصوب می شوند.

تبصره2: در انتخاب اعضای بند چهارم، مادامی که آزمایشگاههای تحقیقاتی مرکز شامل فارماکولوژی، توکسیکولوژی، فارماکوگنوزی،بیوتکنولوژی دارویی،شیمی دارویی و فارماسیوتیکس تاسیس نشده اند و بالطبع اعضایی به ریاست آنها منصوب نشده باشند رعایت حضور حداقل یک نفر در حوزه های تخصصی شش گانه داروسازی که ذکر آنها در این بند رفت الزامی می- باشد. در صورت ارتقای کمیت رشته های تخصصی داروسازی موجود در دانشکده یا مرکز (جذب هیات علمی با تخصص جدید داروسازی در هر یک از این دو واحد) امکان افزایش اعضای بند چهارماز طریق تغییر اساسنامه به گونه ای که به تایید هیات موسس و شورای عالی مرکز برسد وجود دارد.

تبصره3: کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده داروسازی ، صرفنظراز عضویت یا عدم عضویت در شوراهای فوق الذکر، به عنوان عضو هیأت علمی نیمه وقت مرکز تحقیقات محسوب می شوند.

 

ت: گروههای پژوهشی

گروه های پژوهشی چهارگانه ی مرکز در تطابق با گروه های آموزشی مستقر در دانشکده داروسازی عبارتند از: 

   1. فارماکولوژی، توکسیکولوژی و خدمات دارویی. 

  2.فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی. 

   3شیمی دارویی. 

  4.فارماسیوتیکس.

 

شرایط تغییر اساسنامه

ایجاد هر گونه تغییر در اساسنامه، نیازمند پیشنهاد ریاست دانشگاه یا معاون تحقیقات و فناوری ایشان یا دست کم یک سوم اعضای هیات علمی مرکز می باشد. تصویب این گونه تغییرات نیازمند نظر مثبت اکثریت مطلق اعضاء هیات موسس و شورای عالی مرکزدر رای گیری های جداگانه می باشد.

 

این اساسنامه در روزچهارشنبه مورخ1393/04/25 در شورای پژوهشی دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

 

اطلاعات تماس مرکز

تلفن:42764803-083نمابر:42764933- 083

صندوق پستی: 1673- 67145کد پستی: 6734667149

نشانی: کرمانشاه، بلوار شهید شیرودی (طاق بستان)، خیابان دانشگاه، بلوار پرستار، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات علوم دارویی.

 

 

آدرس الکترونیکی

1-گروه فارماکولوژی وتوکسیکولوژیNDD.biomed1@kums.ac.ir

2-گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی داروییNDD.biomed2@kums.ac.ir

3-گروه فارماسیوتیکسNDD.biomed3@kums.ac.ir

4-گروه شیمی داروییNDD.biomed4@kums.ac.ir

 

آدرس وب سایت

 http://ndd.kums.ac.ir