رییس مرکز تحقیقات علوم دارویی

 رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی

رئیس مرکز تحقیقات که با حکم رئیس دانشگاه منصوب می شود.