رییس مرکز تحقیقات علوم دارویی

 رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی

رئیس مرکز تحقیقات(که با حکم رئیس دانشگاه منصوب می شود)، رئیس یا سرپرست وقت دانشکده داروسازی کرمانشاه خواهد بود.