شورای عالی مرکز تحقیقات علوم دارویی

شورای عالی مرکز تحقیقات علوم دارویی

اعضای شورای عالی این مرکز با وظایف تکلیف شده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه عبارتند از :

1-   الف) رئیس دانشگاه.

      ب) معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه.

      ج)رئیس مرکز.

4-  د) سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز که با پیشنهاد رییس مرکز و تایید رییس دانشگاه برای مدت سه سال منصوب می شوند.