شورای عالی مرکز تحقیقات علوم دارویی

شورای عالی مرکز تحقیقات علوم دارویی

اعضای شورای عالی این مرکز با وظایف تکلیف شده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه عبارتند: 

 الف) رئیس دانشگاه.

        ب) معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه.

        ج)معاون بهداشتی دانشگاه.

        د)رئیس مرکز.

        ه) سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز که با پیشنهاد رییس مرکز و تایید رییس دانشگاه برای مدت سه سال منصوب می شوند.