دکتر یلدا شکوهی نیا

 دکتر شکوهی نیا

 

دکتر یلدا شکوهی نیا

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: فارماکوگنوزی

درجه تحصیلی: Pharm.D, Ph.D


      تلفن: 34266780 و 34276489 -083 داخلی 264  نمابر: 34276493-083               

آدرس پستی: کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -

  بلوار پرستار - دانشکده داروسازی-مرکز تحقیقات علوم دارویی 

کد پستی: 6734667149 ، صندوق پستی: 1673-67145

 

 

پست الکترونیکی :   

yshokoohinia@Gmail.com

yshokoohinia@kums.ac.ir