دکتر علیرضا علی آبادی

  
draliabadi image

دکتر علیرضا علی آبادی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: شیمی دارویی

درجه علمی: Pharm.D , Ph.D

(CV)


تلفن:34266780 و 34276489 -083

داخلی: 294

آدرس پستی: کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -

                   بلوار پرستار - دانشکده داروسازی-مرکز تحقیقات علوم دارویی

 

کد پستی: 6734667149 ، صندوق پستی: 1673-67145

پست الکترونیکی:aliabadi.alireza@Gmail.com