دکتر هادی ادیبی

  
dradibi ax

دکتر هادی ادیبی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: شیمی آلی

درجه علمی: Ph.D

CV


تلفن:34266780 و 34276489 -083

داخلی: 292

آدرس پستی: کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -

                   بلوار پرستار - دانشکده داروسازی-مرکز تحقیقات علوم دارویی

 

کد پستی: 6734667149 ، صندوق پستی: 1673-67145

پست الکترونیکی:hadibi@kums.ac.ir