دکتر امید تولایی

  dr.tavalei image  

دکتر امید تولایی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی دارویی

درجه علمی:  Pharm.D , Ph.D

(CV)تلفن:34266780 و 34276489 -083

داخلی: 315

آدرس پستی: کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -

                   بلوار پرستار - دانشکده داروسازی-مرکز تحقیقات علوم دارویی

 

کد پستی: 6734667149 ، صندوق پستی: 1673-67145

پست الکترونیکی:o.tavallaei@kums.ac.ir