دکتر رضا خدا رحمی

  


drkhodarahmi image
 

دکتر رضا خدارحمی

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: بیوشیمی

درجه علمی:  Ph.D

(CV)

تلفن:34266780 و 34276489 -083

داخلی: 312

آدرس پستی: کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -

                   بلوار پرستار - دانشکده داروسازی-مرکز تحقیقات علوم دارویی

 

کد پستی: 6734667149 ، صندوق پستی: 1673-67145

پست الکترونیکی:rkhodarahmi@kums.ac.ir