دکتر فرید نجفی

 dr najafi

دکتر فرید نجفی 

 

  مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

درجه تحصیلی: Ph.D

 

تلفن: 38384185-083

آدرس پستی: کرمانشاه – بلوار شهید بهشتی - ساختمان شماره دو - معاونت تحقیقات و فناوری

پست الکترونیکی: fnajafi@kums.ac.ir