دکتراحمد محمدی فرانی

drmohammadi farani image


 

دکتر احمد محمدی فرانی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: فارماکولوژی

درجه تحصیلی: Pharm.D, Ph.D

(CV)        تلفن: 34266780 و 34276489 -083 داخلی 231  نمابر: 34276493-083               

آدرس پستی: کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -

  بلوار پرستار - دانشکده داروسازی-مرکز تحقیقات علوم دارویی 

کد پستی: 6734667149 ، صندوق پستی: 1673-67145

 

پست الکترونیکی :    amohammadifa@kums.ac.ir