دکترحسین درخشان خواه

dr drakhshankhah

دکترحسین درخشان خواه

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: زیست مواد دارویی

درجه تحصیلی:  Ph.D