دکتر لیلا حسین زاده

  
drhoseinzadehimage

دکتر لیلا حسین زاده

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: سم شناسی

(CV)

درجه علمی: Ph.D

تلفن:34266780 و 34276489 -083

داخلی: 203

آدرس پستی: کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -

                   بلوار پرستار - دانشکده داروسازی-مرکز تحقیقات علوم دارویی

 

کد پستی: 6734667149 ، صندوق پستی: 1673-67145

پست الکترونیکی:Lhoseinzadeh@khums.ac.ir