دکتر امیر کیانی

  

drkiani image 

دکتر امیر کیانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: سم شناسی

درجه علمی:  Ph.D

(CV)

تلفن:34266780 و 34276489 -083

داخلی: 228

آدرس پستی: کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -

                   بلوار پرستار - دانشکده داروسازی-مرکز تحقیقات علوم دارویی

 

کد پستی: 6734667149 ، صندوق پستی: 1673-67145

پست الکترونیکی:amir1kiani@yahoo.com