دکتر مسعود مدرسی

  

drmodaresi image

دکتر مسعود مدرسی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: فارماکوگنوزی

درجه علمی: Pharm.D , Ph.D

(CV)

 

تلفن:34266780 و 34276489 -083

داخلی: 313

آدرس پستی: کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -

                   بلوار پرستار - دانشکده داروسازی-مرکز تحقیقات علوم دارویی

 

کد پستی: 6734667149 ، صندوق پستی: 1673-67145

پست الکترونیکی:mmodarresi@kums.ac.ir