دکتر مهسا راسخیان

  

drrasekhian image

دکتر مهسا راسخیان

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی دارویی

درجه علمی: Pharm.D , Ph.D

(CV)

 

تلفن:34266780 و 34276489 -083

داخلی: 293

آدرس پستی: کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -

                   بلوار پرستار - دانشکده داروسازی-مرکز تحقیقات علوم دارویی

 

کد پستی: 6734667149 ، صندوق پستی: 1673-67145

پست الکترونیکی:mahsarasekhian@Gmail.com