آزمایشگاه ها

  آزمایشگاه های شش گانه مرکز عبارتند از :

   1- آزمایشگاه فارماکولوژی .

   2- آزمایشگاه توکسیکولوژی .

   3-آزمایشگاه فارماکوگنوزی .

   4- آزمایشگاه بیوتکنولوژی دارویی .

   5- آزمایشگاه شیمی دارویی .

   6- آزمایشگاه فارماسیوتیکس .  

                                                                                                                                                                                                                                               

نام دستگاه

شرکت سازنده

HPLC

Agilent

GC

Varian

Zeta Sizer

Malvern

Ultra Centrifuge

Beckman Coulter

FT-IR

Shimadzu

UV-Visible spectrophotometer

Shimadzu

Fluorescence Spectrometer

Perkin  elmer

Freeze Dryer

Christ

Plate reader

Bio Tek

DTA

Bahr

CHNSO

Costech

PCR

Primus

Fluorescence Microscope

Micros

 

*شایان ذکر است که آزمایشگاه های مرکز تحقیقات علوم دارویی به تجهیزات عمومی آزمایشگاهی مانند انواع ترازوهای 4 و 5 صفر، حمام اولترا سونیک، شیکر انکوباتور، pH متر، دستگاه پرس قرص KBr ، بن ماری، سانتریفیوژ یخچالدار و فریزر منفی 70 درجه سانتیگراد جهت آماده سازی و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی مجهز می باشند. 

                                                                           
  

1-                                                                                                                                                                                                                      

تجهیزات آزمایشگاهی