گروههای پژوهشی

گروههای پژوهشی چهارگانه ی مرکز در تطابق با  گروههای آموزشی مستقر در دانشکده داروسازی عبارتند از :

1-        1گروه فارماکولوژی ، توکسیکولوژی و خدمات دارویی.

2-       2- گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی.

3-       3- گروه شیمی دارویی.

4-       4- گروه فارماسیوتیکس.