گروههای پژوهشی

گروههای پژوهشی چهارگانه ی مرکز در تطابق با  گروههای آموزشی مستقر در دانشکده داروسازی عبارتند از :

  گروه فارماکولوژی ، توکسیکولوژی و خدمات دارویی.

 گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی.

 گروه شیمی دارویی.

 گروه فارماسیوتیکس.