پایان نامه ها

استاد راهنما

سال تصویب

عنوان

ردیف

دکتر یلدا شکوهی نیا

دکتر لیلا حسین زاده

94

بررسی اثر فراکسیونهای حاصل از عصاره هگزانی...

1

دکتر احمد محمدی فرانی

94

سنتز و بررسی اثرات سولوژیک مشتقات 4-1،3....

2

دکتر محسن شهلایی

94

مطالعه بر هم کنش ترازوسین، دیلتیازم...

3

دکتر یلدا شکوهی نیا

94

بررسی سمیت سلولی و آپپتوز ... سرطان پستان

4

دکتر هادی ادیبی

دکتر لیلا حسین زاده

94

سنتز و بررسی سمیت سلولی....در شرایط برون تن

5

دکتر مهدی مجرب

94

جداسازی و شناسایی سزکوئی ترپنوئیدها ... درمنه طلایی

6

دکتر محسن شهلایی

95

تعیین بر هم کنش کلومفین با ماکرو مولکول های.....

7

دکتر رضا خدارحمی

دکتر هادی ادیبی

95

سنتز مشتقات ....فعالیت آنتی اکسیدانی و مهار آنزیم آلفا آمیلاز

8

دکتر محسن شهلایی

95

سنتز کمپلکس های فلزی آهن، مس و روی ....

9

دکتر مهسا راسخیان

دکتر لیلا بهبود

95

طراحی و ساخت میسل های هدفمند شده ... سرطان پروستات

10

دکتر هادی ادیبی

دکتر رضا حدارحمی

95

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و اثرات مهاری...

11

دکتر محسن شهلایی

95

مطالعه شبیه سازی دینامیک مولکولی....گرافن اکساید

12

دکتر یلدا شکوهی نیا

95

استفاده از یک روش جدید در تهیه نانوذرات نقره بواسطه دو متابولیت ثانویه گیاهی: گالبانیک اسید و ایزومپراتورین................

13

دکتر علیرضا علی آبادی

95

سنتز و بررسی سمیت سلولی مشتقات 2-(N- اکسو-2-(5-تری فلورومتیل).....

14

دکتر محمد حسین فرزایی

95

بررسی سمیت حاد و تحت مزمن و اثرات درمانی گیاه بو مادران  در کولیت اولسرز.......

15

دکتر محسن شهلایی

95

بر هم کنش لوپرامید و کدئین با HSA با استفاده از ترکیب روش های اسپکتروسکوپی و مدل سازی مولکولی

16

دکتر محمد حسین فرزایی

95

تعیین سمیت حاد و تحت مزمن عصاره....citrus aurantium در موش صحرایی نژاد ویستار

17

طرح های پژوهشی

مجری

سال تصویب

عنوان

ردیف

دکتررضا تحویلیان

93

تهیه نانو ذرات حامل دارو باستفاده از پلیمر حاصل از ...

1

دکتر علیرضا علی آبادی

93

سنتز و بررسی سمیت سلولی مشتقات...

2

دکتر یلدا شکوهی نیا

دکتر مهدی مجرب

94

جداسازی تری ترپنوئیدها از میوه زیره کرمانی

3

دکتر محسن شهلایی

95

تهیه سنسورهای الکتروشیمیایی اصلاح شده....

4

دکتر شهلا میرزایی

95

تهیه و ارزیابی نانو ذرات سیپروفلوکساسین و مقایسه .... در چشم خرگوش

5

دکتر محسن شهلایی

95

تهیه نانو سنسور الکترو شیمیایی ........با نانو ذرات مغناطیسی FeSO4 و پلیمرها به منظور اندازه گیری پروپرانولول

6

دکتر قباد محمدی

95

بررسی تاثیر عصاره الکلی هسته خرمای اشرسی در پیشگیری و درمان تومورهای سرطانی غدد پستانی در موش صحرایی

7

دکتر محمد حسین فرزایی

95

مروری بر نقش گیاهان دارویی در پیشگیری و بهبود بیماری های گوارشی

8

دکتر مهدی مجرب

95

بررسی سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از عصاره ها و فراکسیونهای مختلف اندام هوایی  درمنه قرمز.....

9

دکتر حسین زاده

95

بررسی سمیت و آپپتوز ...........گیاه درمنه دوساله بر چندین رده سلول سرطانی

10

دکتر مهدی مجرب

95

بررسی اثر عصاره های مختلف اندام هوایی درمنه های قرمز، کوهی و ترکمنستانی بر استرس اکسیداتیو القاشده توسط پراکسید هیدروژن در سلول های عصبی Pc12

11

دکتر محمد حسین فرزایی

95

بررسی اثربخشی درمان  بیماری مالتیپل اسکلروزیس در طب سنتی و منابع پزشکی مدرن

12