دکتر احمد محمدی فرانی

       عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : فارماکولوژی
درجه تحصیلی :
Pharm.D, Ph.D

 

 drmohammadi farani image   
   
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083       داخلی :231
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

 

amohammadifa@kums.ac.ir