تاریخچه

پیشنهاد تاسیس مرکز: سال 1390

اخذ موافقت اولیه: سال 1391

اخذ موافقت اصولی: سال 1393

اخذ موافقت قطعی: سال 1396

 

افراد موسس:

  دکتر مهدی مجرب

  دکتر یلدا شکوهی نیا

  دکتر علیرضا علی آبادی

  دکتر لیلا حسین زاده

  دکتر هادی ادیبی

  دکتر احمد محمدی فرانی

 

موافقت قطعی مرکز

موافقت قطعی مرکز