به سایت مرکز تحقیقات علوم دارویی خوش آمدید. مرکز تحقیقات علوم دارویی در سال 1393 به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه علوم دارویی تاسیس گردید. این مرکز در سال 1396 مورد تصویب قعطی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. مرکز تحقیقات علوم دارویی هم اکنون دارای 24 نفر عضو هیات علمی آموزشی (4 نفر با درجه استای، 8 نفر با درجه دانشیار و 12 نفر با درجه  استادیار)  و 3 نفر عضو هیات علمی پژوهشی است.