عضو هیأت علمی گروه داروشناسی و سم شناسی

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : داروسازی سنتی
درجه تحصیلی :
  Ph.D