لوگو   

ریاست مرکز تحقیقات علوم دارویی


 دکتر سجاد فخری
       عضو هیأت علمی گروه داروشناسی، سم شناسی و خدمات دارویی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی :فارماکولوژی
درجه تحصیلی :
Pharm.D, Ph.D

سامانه علم سنجی

 

   
 

 

لینک علم سنجی

   
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276482-083       
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

 

sajad.fakhri@kums.ac.ir