عضو هیأت علمی گروه نانوفناوری پزشکی 

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : نانوفناوری دارویی
درجه تحصیلی :
  Ph.D

 
  دکتر بهرنگ شیری ورنامخواستی