دکتر هادی ادیبی

       عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی دارویی
درجه تحصیلی :
  Ph.D

 dradibi ax   
   
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083       داخلی :292
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

 

hadibi@kums.ac.ir