دکتر مهدی مجرب

       عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : فارماکوگنوزی
درجه تحصیلی :
Pharm.D, Ph.D

 

 dr.mojarrab  
   
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083       داخلی :316
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

 

mmojarrab@kums.ac.ir