ردیف

سال انتشار

مجله

مقاله

1

94

ماهنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اثر شستشو و خیساندن بر کاهش میزان سرب،آرسنیک و کادمیوم برنج های توزیع شده در کرمانشاه

2

94

ماهنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اثرات سمیت سلولی کمپلکس های پالادیوم دارای لیگاندهای اسکواریک و سولفوسوکسینیک اسید بر روی رده های سلولی سرطانی