گرایش ها و اولویت های پژوهشی


گرایش های پژوهشی در مرکز


 فرمولاسیون اشکال نوین دارویی

  تهیه داروهای جدید با استفاده از منابع گیاهی

   تهیه نانو حاملهای دارویی

طراحی و توسعه کاندیداهای دارویی

غربالگری گیاهان دارویی ایران از دید اثرات زیستی

  بررسی ایمنی ترکیبات مختلف با استفاده از مدلهای حیوانی

 تولید داروهای نو ترکیب و آنتی بادی های تک دودمانی

    ارگان بر روی ریز تراشه

  طراحی و ساخت داربست های مهندسی بافت