دکتر لیلا حسین زاده

       عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : فارماکولوژی
درجه تحصیلی :
  Ph.D

 drhoseinzadehimage    
   
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083       داخلی : 302
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

 

hhosseinzadeh@kums.ac.ir