عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : شیمی دارویی
درجه تحصیلی :
  Ph.D

 

ا 
  دکتر محسن شهلایی