دکتر علیرضا علی آبادی

       عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : شیمی دارویی
درجه تحصیلی :
Pharm.D, Ph.D

 

 draliabadi image
   
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083       داخلی : 294
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

 

alirezaaliabadi@kums.ac.ir