شورای عالی مرکز تحقیقات علوم دارویی

شورای عالی مرکز تحقیقات علوم دارویی

اعضای شورای عالی این مرکز با وظایف تکلیف شده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه عبارتند از :

        الف) رئیس دانشگاه.

          ب) معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه.

         ج)معاون بهداشتی دانشگاه.

          د)رئیس مرکز.

          ه) سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز که با پیشنهاد رییس مرکز و تایید رییس دانشگاه برای مدت سه سال منصوب می شوند.