شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی

  شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی

در مرکز تحقیقات علوم دارویی، شورای پژوهشی با حضور اعضایی به شرح ذیل جهت تصویب طرح های پژوهشی و انجام وظایف تکلیفی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تشکیل می شود :    

الف)معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه .

ب)معاون غذا و دارو دانشگاه .

ج)رئیس مرکز تحقیقات.

د)شش نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده داروسازی و یا مرکز تحقیقات علوم دارویی (رؤسای آزمایشگاه های تحقیقاتی مرکز در صورت تاسیس).

ه)اعضای هیئت موسس مرکز.