عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : زیست مواد دارویی
درجه تحصیلی :
  Ph.D