معاون پژوهشی و اجرایی مرکز تحقیقات علوم دارویی

       عضو هیأت علمی و اجرایی مرکز تحقیقات علوم دارویی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : زیست مواد دارویی
درجه تحصیلی :
 Ph.D

 

 Dr.derakhshankhah  
   
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083       داخلی : 353
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

 

derakhshankhah.hossein@kums.ac.ir