گروههای پژوهشی

گروههای پژوهشی چهارگانه ی مرکز در تطابق با  گروههای آموزشی مستقر در دانشکده داروسازی عبارتند از :    

     گروه فارماکولوژی ، توکسیکولوژی و خدمات دارویی.

     گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی.

     گروه شیمی دارویی. 

     گروه فارماسیوتیکس.