اولین سمینار شیمی دارویی ایران

برگزاری اولین سمینار شیمی دارویی ایران

در تاریخ 28 و 29 بهمن سال 1394 نخستین سمینار شیمی دارویی ایران در محل دانشکده داروسازی کرمانشاه برگزار گردید. در این سمینار 22 مقاله علمی به صورت سخنرانی و 124 مقاله علمی به صورت پوستر توسط اساتید و دانشجویان شرکت کننده ارائه شدند.