دکتر محمودرضا مرادی

       عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی

مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی :
فلوشیپ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی کودکان

 

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1367

فارغ التحصیل رشته ارولوژی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1378

طی دوره فلوشیپ ارولوژی اطفال در دانشگاه شهید بهشتی در 1380

طی دوره فلوشیپ مهندسی بافت و پزشکی بازساختی را در دانشگاه ویکی فارست آمریکا در سال 1390

فعالیت در بیمارستان بوستن دانشگاه هاروارد امریکا به عنوان آبزرورشیپ ارولوژی کودکان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1378


ریاست بیمارستان چهارمین شهید محراب کرمانشاه به مدت 4 سال

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مدت 4 سال

مدیریت گروه ارولوژی دانشکده پزشکی در ۵ دوره

دبیر هیات اجرایی جذب از سال ۱۳۹۳

سر دبیری مجله انگلیسی زبان JIVR دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


تالیف ۴۰ مقاله علمی، فصولی از کتاب‌های مرجع از جمله کتاب جامع ارولوژی ایران و ارولوژی عمومی