عضو هیأت علمی گروه بیوشیمی

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : بیوشیمی بالینی
درجه تحصیلی :
  Ph.D