معرفی مرکز


 

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور درزمینه علوم دارویی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی وابسته به دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که «مرکز تحقیقات علوم دارویی» خوانده می شود تأسیس شده است.

اساسنامه مرکز در روزچهارشنبه مورخ 1393/04/25 در شورای پژوهشی دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

 

اهداف

1-   کمک درمسأله یابی، حل مسائل وتنگناهای کشوردرزمینه های مختلف دارویی وارتقای سطح علمی در گرایش های تخصصی داروسازی ازطریق فعالیت های پژوهشی .

2-    همکاری بامراکزآموزش عالی، موسسات پژوهشی وسازمان های اجرائی کشور دررشته های فوق الذکر.

3-    همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران.

تاریخچه

پیشنهاد تاسیس این مرکز برای نخستین بار در تابستان سال 1390 مطرح گردید. با پیگیری های معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و دانشکده داروسازی، موافقت اولیه جهت راه اندازی این مرکز در سال 1391 توسط وزارت متبوع صادر گردید .


 

 

 

استراتژی

1-     انجام طرح های پژوهشی- بنیادی ، کاربردی وتوسعه ای در گرایش های تخصصی داروسازی.

2-     انجام خدمات مشاوره ی علمی- تحقیقاتی درارتباط با برنامه های تحقیقاتی موردنظر.

3-     فراهم آوردن امکانات لازم ومتناسب با برنامه ها وطرح های تحقیقاتی مربوطه.

4-     بررسی ، شناسایی و رفع نیازهای تحقیقاتی بخش های تولیدی ، خدماتی و اجرایی.

5- ایجادارتباط فعال وسازنده با سایرموسسات وجوامع علمی وپژوهشی درداخل وخارج ازکشور از طریق ‌برگزاری گرد همایی های علمی، مبادله محقق ویا اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک جهت دستیابی هرچه بیشتر به علوم وتکنولوژی جدید درزمینه های مرتبط با اهداف وسیاست های مرکز تحقیقات.