اطلاعات تماس

تلفن : 34276480-083                                      نمابر :34276493-083

صندوق پستی : 1673- 67145                          کد پستی : 6734667149

نشانی : کرمانشاه ، بلوار شهید شیرودی (طاق بستان) ، خیابان دانشگاه ، بلوار پرستار، دانشکده داروسازی ، مرکز تحقیقات علوم دارویی.

 

آدرس الکترونیکی

1- گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی                          NDD.biomed1@kums.ac.ir    

2-گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی               NDD.biomed2@kums.ac.ir              

3-گروه فارماسیوتیکس NDD.biomed3@kums.ac.ir                                                                       

4-گروه شیمی داروییNDD.biomed4@kums.ac.ir                                            

 

آدرس وب سایت

                                                    http://ndd.kums.ac.ir