اطلاعات تماس

تلفن : 34276480-083     نمابر :34276493-083

صندوق پستی : 1673- 67145  کد پستی : 6734667149

نشانی : کرمانشاه ، بلوار شهید شیرودی (طاق بستان) ، خیابان دانشگاه ، بلوار پرستار، دانشکده داروسازی ، مرکز تحقیقات علوم دارویی.

  

 

آدرس وب سایت                       http://psrc.kums.ac.ir