اطلاعات تماس

تلفن : 34276480-083     نمابر :34276493-083

صندوق پستی : 1673- 67145  کد پستی : 6734667149

نشانی : کرمانشاه ، بلوار شهید شیرودی (طاق بستان) ، خیابان دانشگاه ، بلوار پرستار، دانشکده داروسازی ، مرکز تحقیقات علوم دارویی.

 

آدرس الکترونیکی

1- گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی

NDD.biomed1@kums.ac.ir   

2-گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی

 NDD.biomed2@kums.ac.ir          

3-گروه فارماسیوتیکس

  NDD.biomed3@kums.ac.ir                               

4-گروه شیمی دارویی

 NDD.biomed4@kums.ac.ir   

 

آدرس وب سایت                       http://psrc.kums.ac.ir